PDA

View Full Version : EvlaviaAnna
09-20-2006, 11:51 PM
Predica de vineri
15-09 –2006
Moscheia Delfinariu
Evlavia

Evlavia este un obstacol ,un scut care apără omul ,şi-l fereşte de ceea ce este interzis ,îl ajută şi-l sprijină să nu cadă în groapa păcatelor.
Ali (Allah fie mulţumit de el)a fost întrebat de takwa( evlavie) ce înseamnă ,el a spus :Evlavia este frica de Allah ,trăirea Kur’anului (comportamentul adecvat învăţăturilor Kur’anului )mulţumirea cu puţinul ,pregătirea pentru Viaţa de Apoi.
Takwa a fost menţionată în Kur’an de foarte multe ori ,sub diferite forme ,de multe ori a fost menţionată la timpul imperativ ,Allah ne-a poruncit să fim dintre cei evlavioşi. De ce este aşa de importantă evlavia?

Este importantă pentru că
- Este prima poruncă din Kur’an, (conform ordini Kur’anului Kuranului nu conform ordini revelării) ,adresată omeniri este legată de evlavie ,sau are ca rod evlavia.
* Spune Allah: O, voi oameni, slăviţi-L pe Domnul vostru, care va făcut pe voi şi pe cei de dinaintea voastră. Poate că voi veţi fi cu frică [de El](Bakara 21).
- Este motivul rizkului (hrană, avere ,lucrurile necesare în viaţa de zi cu zi)
* Spune Allah: Iar aceluia care este frică de Allah, îi va da El o ieşire [bună] .Şi-l va înzestra pe el de unde nici un se aşteaptă.(Talak 2,3).


Deoarece Allah primeşte faptele celor care au frică de El :

* “Dară Allah primeşte jertfa numai de la cei evlavioşi.(Maide 27)!


Deoarece Allah îi iubeşte pe cei evlavioşi :

* Dimpotrivă, cei care-şi ţin făgăduinţa şi au frică [de Allah], [aceia trebuie să ştie că] Allah îi iubeşte pe cei care se tem [de El]( Al Imran 76).


Deoarece cei cu frică de Allah primesc răsplată mare:

* Şi dacă veţi crede şi veţi fi cu frică, veţi avea parte de răsplată mare.(Al Imran 179).


Deoarece evlavia ăl apără pe rob de răul altora :

* Daca voi aveţi parte de ceva bun, ei sunt mahniti, iar dacă vi se întâmplă ceva rău, ei se bucură de aceasta. însa dacă veţi fi cu răbdare [faţa de răul lor] şi vă veţi teme [de Allah], viclenia lor nu vă va pricinui nimic rău. Allah cunoaşte prea bine ceea ce fac ei. (Al Imran 120)


Deoarece cel evlavios primeşte ajutorul lui Allah :

* Ba da! Dacă voi răbdaţi şi aveţi frică [de Allah], atunci când [duşmanii] se năpustesc asupra voastră numaidecât, Domnul vostru vă va trimite ca întăriri cinci mii de îngeri înzestraţi cu semne.(Al Imran 125)


Deoarece Raiul a fost pregătit pentru cei evlavioşi :

* Si grăbiţi-vă spre iertarea Domnului vostru şi spre Raiul cel intins cât cerurile şi pământul, pregătit pentru cei evlavioşi.(Al Imran 133)


Deoarece frica de Allah este motivul izbânzi :

* O, voi cei care credeţi! Dacă voi urmaţi unei parţi dintre aceia cărora li s-a dăruit Cartea, aceasta vă va împinge de la credinţa voastră făcându-vă din nou necredincioşi!(Al Imran 100)


Deoarece Allah ne-a sfătuit să fim dintre evlavioşi :

* Ale lui Allah sunt toate cele din ceruri şi de pe pământ. Noi le-am poruncit celor cărora le-a fost dată Carte înaintea voastră, precum şi vouă: “Fiţi cu frică de Allah!”. Iar dacă voi nu credeţi, [aceasta nu-I va aduce prejudicii lui Allah, căci] ale lui Allah sunt cele din ceruri si de pe pământ şi Allah este înstărit şi Vrednci de Laudă.(Nisa 131)


Deoarece Allah ne-a poruncit să ne întrajutorăm în evlavie :

* O, voi cei care credeţi! Nu păngăriţi rănduielile lui Allah, nici luna sfăntă, nici animalele de jertfă, nici zgărzile, nici pe cei care se indreaptă spre Casa Sfăntă, căutănd har şi mulţumire la Domnul lor! Dacă aţi terminat Pelerinajul, atunci puteţi văna. Să nu vă întărăte ura împotriva unui neam care v-a impedicat în
drumul spre Moscheea Sacră să(-I) atacaţi.Întrajutoraţi-vă în plinirea faptelor bune şi în evlavie, dar nu vă ajutaţi la păcat şi la nedreptate! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă! (Maide 2)

Anna
09-20-2006, 11:53 PM
Deoarece evlavia este cea mai bună provizie :

* Luati cu voi provizie, dar cea mai bună provizie este evlavia! Şi să fiţi cu frică de Mine, voi cei care aveţi minte! (Bakara 197)


Deoarece evlavia este cel mai bun veşmânt :

* O, fii ai lui Adam! Noi v-am dat vouă straie care să vă acopere goliciunile, că şi podoabe. Dar veşmântul smereniei, acesta este cel mai bun! Acesta este [unul] dintre semnele lui Allah; poate că ei îşi vor aminti!(Araf 26).


Deoarece celui evlavios i sa iartă păcatele şi faptele rele :

* Spune acelora care nu cred că, dacă se vor opri, li se va ierta ceea ce au trecut, dar dacă se vor întoarce ei [atunci vor fi pedespiţi], după pilda celor de dinainte!(Enfal 29).


Deoarece celor evlavioşi li s-a făgăduit Raiul veşnic :

* Spune: “Oare aceasta este mai bine sau Grădina veşniciei care le-a fost făgăduită celor cu frică? Aceasta le va fi răsplată şi loc de sosire.” Ei vor avea în ea ceea ce doresc şi veşnic vor sălăşui acolo. Aceasta este o promisiune care este cerută Domnului tău.(Furkan 15-16).


Deoarece Raiul se apropie de cei evlavioşi :

* Şi va fi raiul adus aproape de cei care se tem [de Allah].(Kaf 31).
* [În ziua aceea] va fi apropiat Raiul de cei care au frică [de Allah](Şuara 90).


Deoarece Allah îi ocroteşte pe cei evlavioşi :


* Şi Allah îi va mântui pe cei care sunt cu frică, făcându-i pe ei să câştige [locul lor în Rai]. Nu-i va atinge pe ei nici un rău şi nu vor fi ei mâhniţi.(Zumer 61).


Deoarece evlavia este valoarea cu care Allah îi alege pe credincioşi :

* O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o femeie şi v-am făcut pe voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi în faţa lui Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Atoateştiutor şi Bineştiutor.(Hugiurat 13)


Deoarece evlavioşi sunt cei care izbândesc:

* însă pentru cei evlavioşi va fi o izbândă ( Amme 31)


Deoarece Allah este impreună cu cei evlavioşi .

* Luna cea sfântă pentru luna cea sfânta şi în toate lucrurile sfinte se aplică talionul. Aşadar, celui care v-a atacat răspundeţi-i întocmai aşa cum v-a atacat el! Şi fiţi cu frică de Allah! Şi să ştiţi că Allah este cu cei care se tem de El! (Bakara 194).

Anna
09-20-2006, 11:56 PM
Evlavia este importantă şi din alt aspect ,este importantă
deoarece Allah ori de câte ori a menţionat u lucru important
în Kuran (fie că este vorba de fapte bune sau fapte rele sau
ritualuri de adorare),a menţionat,a poruncit ,sau a legat acest
lucru de evlavie .Acest fapt nu face decât să evidenţieze
importanţa evlaviei .Acest lucru se evidenţiază mai mult în kuran
atunci când este vorba de ceva lumesc de un interes lumesc
legat
de partea materială a acestei vieţi ,ceea ce reprezintă
slăbiciunea tuturor oamenilor.
De aceea vedem că Allah :


când ne-a poruncit să facem dreptate a menţionat că este

mai aproape de evlavie :

* O, voi cei care credeti!Fiţi statornici [în îndatoririle voastre] faţă de Allah şi [fiţi] martori drepţi! Să nu vă împingă ura împotriva unui neam să nu fiţi drepţi! Fiţi drepţi, căci aceasta este mai aproape de evlavie! Şi fiţi cu frică de Allah , căci Allah este Bine Ştiutor a ceea ce faceţi voi!. (Maide 8).


Când a menţionat pelerinajul a poruncit evlavia :

* Pelerinajul are loc în lunile cunoscute. Aceluia care s-a decis să facă Pelerinajul în aceste luni îi sunt oprite în timpul Pelerinajului împreunarea cu soţia, nesupunerea şi cearta. Şi binele pe care îl faceţi Allah îl ştie. Luaţi cu voi provizie, dar cea mai bună provizie este evlavia! Şi să fiti cu frică de Mine, voi cei care aveţi minte!(Bakara 197).


Când a menţionat divorţul l-a legat de evlavie :

Insă dacă divorţaţi de ele înainte de a le atinge, dar după ce le-aţi hotărât dota, atunci ele au dreptul la jumatate din ce aţi statornicat, cu exceptia situaţiei în care ele se lipsesc [de aceasta] sau acela în mâinile căruia se află contractul de căsătorie se lipseşte .Iar renunţarea este mai aproape de pietate. Şi nu uitaţi că trebuie să fiţi darnici unul cu altul, căci Allah este Cel Care Vede Bine ceea ce faceţi!(Bakara 137).


Când a pomenit de respectarea legămintelor a evindenţiat importanţa evlaviei :

*


Când a menţionat dobânda ,cancerul societăţi ,ne-a poruncit evlavia :

* O, voi cei care credeţi! Nu luaţi cămată înmulţită. Şi fiţi cu frică de Allah, ca să izbândiţi!(Al Imran 130).


Când a pomenit poligamia şi obligaţia de a face egalitate între soţii ,a legat aceasta de evlavie:

* Nu veţi putea să vă purtaţi întocmai la fel cu [toate] soaţele,l chiar dacă aţi voi cu tot dinadinsul Dar nu vă întoarceţi cu totul [către vreuna dintre ele], lăsând-o [pe cealaltă] ca atârnată! Însă dacă îndreptaţi aceasta şi vă temeţi, Allah este Iertator şi Îndurător.(Nisa 129).


Chiar şi atunci când este vorba de mâncare şi băutură ,permis (halal) şi interzis (haram)a poruncit evlavia :

* Ei te întreabă ce le este îngăduit (să mănănce). Spune:”Vă sunt îngăduite vouă cele bune şi cele pe care le învăţaţi pe animalele şi păsările de vănătoare (să vi le prindă), dresăndu-le ca pe căini. Învăţaţi-le (să omoare vănatul) aşa cum va învăţat Allah pe voi. Şi măncaţi din cele pe care ele le prind pentru voi rostind asupra lor (animalelor dresate) numele lui Allah! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah socoteşte degrabă!( Maide 4)


Când a poruncit rugăciunea şi statornicia în ea ,a menţionat evlavia :

* Şi porunceşte neamului tău Rugăciunea şi fii statornic în ea! Noi nu-ţi cerem câştig, fiindcă Noi îţi dăm câştig ţie, iar urmarea bună este a evlaviei.(Taha 132)


Când a pomenit prada de război şi cui îi revine ,a menţionat evlavia pentru ai întoarce pe oameni cu inimile către Allah şi astfel să uite de cele lumeşti :

* Ei te întreabă despre prăzi. Spune: “Prăzile sunt ale lui Allah şi ale Trimisului!” Şi fiţi cu frică de Allah, fiţi cu pace între voi şi fiţi cu supunere faţă de Allah şi faţă de Trimisul Său, dacă sunteţi credicioşi!(Enfal 1)
* Ceea ce Allah a dăruit Trimisului Său ca pradă de la locuitorii cetăţilor, aceasta aparţine lui Allah şi Trimisului, rudelor, orfanilor, sărmanilor şi călătorului de pe drum, pentru ca să nu se schimbe doar între cei bogaţi dintre voi. Ceea ce vă dăruieşte Trimisul primiţi, iar cele de la care vă opreşte, de la acelea opriţi-vă şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă!(Haşr 7)

Anna
09-20-2006, 11:58 PM
Ne-a poruncit evlavia câne ne-a vorbit despre calomniere


* O, voi cei care credeţi! Feriţi-vă cu străşnicie de bănuieli, căci unele bănuieli sunt păcat! Nu vă iscodiţi şi nu vă ponegriţi unii pe alţii! Oare voieşte vreunul dintre voi să mănânce carnea fratelui său mort? [Nu!] Voi aţi urât aceasta! Şi fiţi cu frică de Allah, fiindcă Allah este Iertător şi Îndurător.(Hugiurat 12).


Atunci când este vorba de bătalie şi răzbunare ni s-a poruncit evlavia :

* Luna cea sfânta pentru luna cea sfânta şi în toate lucrurile sfinte se aplica talionul. Aşadar, celui care v-a atacat răspundeţi-i întocmai aşa cum v-a atacat el! Şi fiţi cu frică de Allah! Şi să ştiţi că Allah este cu cei care se tem de El!.(Bakara 194)


Când s-a legiferat talionul,s-a menţionat evlavia:

* Şi voi aveţi în talion [pavăză pentru] viaţă , o voi, cei dăruiţi cu minte, şi poate că o să vă feriţi!(Bakara 179).


Când s-a legiferat împrumutul:

* O, voi, cei care credeti! Daca voi contractaţi o datorie pentru un anumit timp, atunci însemnaţi-o în scris! Şi să o însemne, între voi, un scrib, cu dreptate! Scribul nu are voie să refuze să scrie, aşa l-a învăţat Allah. Aşa dar, el trebuie să scrie aşa cum îi dictează datornicul, care trebuie să fie cu frica de Allah (Bakara 282).


Atunci când ne apropriem de soţiile noastre ni se porunceşte evlavia :

* Soţiile voastre sunt ogor pentru voi. Veniţi la ogorul vostru oricănd voiţi, însă pregătiţi-vă sufletele voastre mai înainte de aceasta şi fiţi cu teamă de Allah şi să ştiţi că vă veţi întălni cu El! Şi binevesteşte credincioşilor!(Bakara 223).


Când ni s-a poruncit postul ,s-a menţionat că scopul lui este dobândirea evlaviei :


* O, voi cei care credeţi, v-a fost statorinicat vouă Postul , aşa cum le-a fost prescris şi celor dinaintea voastră Poate că veţi fi cu frică!(Bakara 183).

Anna
09-20-2006, 11:59 PM
Iar acum să vedem sfaturile unor mari savanţi ,şi ce au zis ei despre evlavie :


Spune Zeid fiul lui Eslem : Cel care trăieşte cu frică de Allah ,este iubit de oamenii chiar dacă ei îl urăsc.
Iar Sewri l-a sfătuit pe ibn Ebi Ziab spunând :Dacă eşti cu frică de Allah el te va ocroti de oamenii ,dar dacă eşti cu frică de oameni , ei nu pot sa te ferească de Allah.
Suleiman fiul lui Dawud a spus : Am dobândit ceea ce au dobândit şi alţi şi ceea ce nu au dobandit,am învăţat ceea ce au învăţat ceilalţi oamenii şi ceea ce nu au învăţat ,şi nu am văzut nimic mai preţios ca frica de Allah

Anna
09-21-2006, 12:00 AM
A doua predică :

Fraţii mei ,cu toţi ne pregătim să întâmpinăm cea mai frumoasă luna a anului ,cea mai deseamă lună ,luna Ramadanului .Virtuţile acestei luni sunt multe şi datoriile noastre faţă de această lună sunt multe ,şi poate că cea dintâi datorie este să-i mulţumim Lui Allah Preaînaltul pentru că suntem dintre cei care au reuşit să întâmpine această lună ,mulţi dintre cei cu care am postit laolaltă anul trecut ,acest an numai sunt printre noi .De aceea trebuie să ştim cât de norocoşi suntem ,şi să încercăm să profitam de această lună ,aşa cum spune poetul:
A venit Ramadanul ogorul robilor
Pentru a purifica inimile de stricăciune
Fă-ţi datorie faţă de ea ,prin vorbe şi fapte
Merindele tale pregăteştele pentru Ziua de Apoi
Deoarece cel care a semănat şi nu a irigat
Tare mâhnit şi supărat va fi ,la cultivatCine va fi iertat de Ramadan iertat va fi ,cine va rămâne cu mâna goală în această luna aşa va rămâne ,iar cine nu se pregăteşte pentru ziua de Apoi în Ramadan ,va fi umilit .
Vreau ca la sfârşitul acestei predici să vă sfătuiesc să fiţi dintre cei care care-l adora pe Allah şi nu dintre cei care adoră luna Ramadanului .

Observaţie : nu toate versetele menţionate în această predică au fost menţionate şi la predica de vineri ,ci am ales doar unele dintre ele ,aici am menţionat mai multe pentru ca sa fie de folos tuturor ,Allah să ne călăuzească pe calea cea dreaptă ,şi să fim dintre cei care izbândesc.