PDA

View Full Version : Inaltarea Ka'abeihuda_alrahim
03-19-2007, 04:46 PM
Înălţarea Sfintei Ka’aba

Allah a grăit:
﴾ [Şi adu-ţi aminte] când Noi i-am arătat lui Avraam locul casei [Al-Ka’aba], [zicându-i]: „Nu-Mi face Mie nimic ca asociat şi curăţeşte Casa Mea pentru aceia care o înconjoară şi pentru aceia care stau în picioare [rugându-se] şi pentru cei ce se închină sau se prosternează!” ~ Şi cheamă-i pe oameni la Pelerinaj şi ei se vor îndrepta către tine pe jos şi pe cămile slabe, sprintene, venind pe toate drumurile din depărtări. ﴿
[Coran 22:26,27]

Şi a grăit:
﴾ Cea dintâi Casă [de închinare] ridicată pentru oameni este aceea din
Bakka, cea binecuvântată şi călăuzire pentru toate lumile. ~ În ea sunt semne limpezi, [printre care] locul unde a stat Avraam, iar acela care intră în ea este în siguranţă. Este o datorie a oamenilor faţă de Allah [să împlinească] Pelerinajul la această Casă, dacă au mijloacele pentru aceasta. Cât despre aceia care tăgăduiesc, Allah nu are nevoie de aceste lumi. ﴿ [Coran 3:96,97]

De asemenea Allah a grăit:
﴾ Şi [luaţi aminte] când pe Avraam l-a încercat Domnul său cu cuvinte şi
le-a împlinit şi a zis: „Eu te fac peste oameni Imam”. A întrebat: „Şi pe
scoborâtorii mei?” I-a răspuns: „Nu-i priveşte legământul Meu pe cei nelegiuiţi!”. ~ Şi am făcut Noi Casa loc de revenire pentru oameni şi refugiu [şi am zis]: „Ţineţi locul lui Avraam ca loc de rugăciune!” şi am încheiat cu Avraam şi Ismail legământ [cerându-le]: „Curăţaţi Casa Mea pentru cei care o înconjoară şi cei care se retrag pioşi în Ea şi cei care fac Rugăciunea şi se prosternează!” ﴿[Coran 2:124,125]

﴾ Şi [luaţi aminte] când a zis Avraam: „Doamne, fă-l un oraş al păcii şi
hrăneşte poporul lui cu roade, pe aceia dintre ei care cred în Allah şi în Ziua de Apoi”. Şi a răspuns [Allah]: „Iar cel care nu crede, va avea parte de bucurie şi de hrană puţin timp, apoi îl voi supune la chinurile iadului. Vai, ce soartă cumplită!” ﴿ [Coran 2:126]

﴾ Şi când au ridicat, Avraam şi Ismail, temeliile Casei, [au zis ei]:
„Doamne, primeşte-o de la noi! Tu eşti Cel care Aude Totul [şi] Atoateştiutor! ~ Doamne, fă-ne pe noi supuşi [musulmani] Ţie şi fă dintre urmaşii noştri o comunitate musulmană [supusă Ţie]! Şi arată-ne nouă rânduielile noastre şi ne iartă pre noi, căci Tu eşti Iertător, Îndurător! ~ Doamne, trimite-le lor un Trimis dintre ei, care să le recite versetele Tale şi să îi înveţe Cartea şi Înţelepciunea şi să îi curăţească pre ei. Doară Tu eşti Atotputernic, Înţelept!”. ﴿ [Coran 2:127-129]

Prin aceste versete, Allah ne-a dezvăluit că Avraam, părintele profeţilor şi cârmuitorul celor ce slăvesc un Dumnezeu Unic, este cel ce a înălţat vechea Casă Sfântă din Mecca, prima moschee înălţată pentru omenire pentru ca oamenii să Îl poată slăvi pe Allah, fără a-i face Lui asociaţi.

Allah i-a cerut lui Avraam să înalţe această moschee şi l-a călăuzit spre
aceasta. Locul acesta a fost desemnat cu acest scop încă din ziua în care s-au creat cerurile şi pământul. Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Allah a sfinţit acest loc în Ziua în care a creat cerurile şi pământul şi va rămâne astfel până în Ziua Judecăţii.” (relatat de Muslim)

Nu există nici un Hadis autentic care să relateze că această Casă a fost
înălţată înainte de Avraam. Cel ce susţine acest lucru, bazându-se pe acest citat din versetul următor: „locul casei” [22:26], nu este convingător. Aceasta înseamnă că numai Allah are ştiinţă despre acest loc, poruncit pentru acest scop, slăvit de către profeţi din vremea lui Adam şi până la Avraam.

„Cea dintâi Casă [de închinare] ridicată pentru oameni este aceea din
Bakka, cea binecuvântată şi călăuzire pentru toate lumile.” [3:96]

Prima casă de binecuvântare şi călăuzire înălţată pentru omenire este situată în Bakka, adică în Mecca.
În ea sunt semne limpezi, [printre care] locul unde a stat Avraam [3:97] se referă la piatra pe care s-a ridicat atunci când a înălţat Casa şi zidurile au depăşit înălţimea lui. Ismail a adus această piatră pentru el, ca atunci când construcţia se va înălţa Avraam să se poată ridica pe ea. Această piatră a stat alături de zidul
Ka’abei, din vremuri străvechi şi până în timpul lui Omar bin Khattab. Acesta a mutat-o pentru puţin timp în exteriorul Casei, pentru ca cei ce o înconjurau să nu-i deranjeze pe cei ce se rugau în spatele ei. A avut dreptate să facă acest lucru, aşa cum a avut dreptate mai înainte în privinţa multor lucruri. Unul dintre aceste lucruri este reprezentat de dorinţa pe care a exprimat-o în faţa Profetului:
„Dacă am putea face locul lui Avraam loc de rugăciune!” Şi astfel a revelat Allah versetul acesta: „Ţineţi locul lui Avraam ca loc de rugăciune!” [2:125]

Urmele lăsate de picioarele sale au fost vizibile pe această piatră până în perioada de început a islamului. Aceştia au înălţat temelia Casei numai de dragul lui Allah şi, pentru acest lucru, fie ca Allah să le accepte strădania şi intenţia.

﴾ Şi când au ridicat, Avraam şi Ismail, temeliile Casei, [au zis ei]:
„Doamne, primeşte-o de la noi! Tu eşti Cel care Aude Totul [şi] Atoateştiutor! ~ Doamne, fă-ne pe noi supuşi [musulmani] Ţie şi fă dintre urmaşii noştri o comunitate musulmană [supusă Ţie]! Şi arată-ne nouă rânduielile noastre şi ne iartă pre noi, căci Tu eşti Iertător, Indurător!” ﴿
[Coran 2:127,128]

Şi astfel Avraam a înălţat cea mai minunată moschee în cel mai minunat
loc, un loc lipsit de vegetaţie. S-a rugat pentru ca cei ce sălăşluiau acolo să primească binecuvântări şi tot soiul de roade. Fie ca acesta să rămână un loc sacru şi sigur pentru toţi musulmanii.

Allah a acceptat rugăciunea sa şi i-a dăruit ceea ce a cerut. În Coran se
spune: ﴾ Oare nu văd ei că Noi am făcut [locul în care trăiesc ei] un loc sacru şi sigur, în vreme ce oamenii din jurul lor sunt răpiţi? Şi oare cred ei în deşertăciune şi tăgăduiesc binefacerea lui Allah? ﴿[Coran 29:67]

﴾ Dar oare nu le-am stabilit Noi un loc sacru şi sigur, în care se aduc roduri de toate soiurile, spre folos din partea Noastră? Însă cei mai mulţi dintre ei nu ştiu. ﴿ [Coran 28:57]
Avraam s-a rugat la Allah să ridice dintre ei un profet, chiar din neamul
său, care să poată vorbi limba lor cu elocvenţă şi să le poată aduce lor
binecuvântările ambelor lumi. Allah a răspuns rugăciunii sale şi a trimis printre ei un profet, şi ce Profet a fost! El a fost Pecetea tuturor profeţilor şi mesagerilor, trimis de Allah omenirii. Pentru umanitate, a fost un simbol al Bunătăţii şi Binecuvântării lui Allah. Mesajul
Său a fost pentru întreaga omenire, indiferent de timp şi spaţiu, de graiul pe care îl vorbeau sau de culoarea pielii.

Fiind întemeietorul Ka’abei sau al Vechii Case, Avraam a meritat cel mai
bun rang şi cea mai bună consideraţie de la Allah şi el a fost aşezat în Bait-ul Ma’mur, „Casa trainică”, în cea de-a şaptea sferă cerească, care este o Ka’aba a făpturilor cereşti. În această Casă intră în fiecare zi 70.000 de îngeri, astfel încât îngerilor ce au înconjurat-o o dată să nu le mai vină rândul până în Ziua Judecăţii.

Suddi a spus: „Când Allah le-a poruncit lui Avraam şi lui Ismail să ridice
Casa, aceştia nu au ştiut unde să o înalţe, şi atunci Allah a trimis un vânt, Al- Khajuj, care avea două aripi, iar capul era în formă de şarpe. Acesta a curăţat zona din jurul Ka’abei pentru a le arăta lor vechea temelie. Şi ei l-au urmat şi au săpat până au ajuns la temelie. Acesta este sensul versetului: [Şi adu-ţi aminte] când Noi i-am arătat lui Avraam locul casei [Al-Ka’aba], Coran [22:26]

Când au terminat de ridicat temelia, Avraam i-a spus lui Ismail: „Fiule!
Găseşte-mi cea mai bună piatră pe care m-aş putea aşeza aici în acest colţ.” Ismail a zis: „Tată! Sunt obosit.” Avraam a zis: „Du-te! Nu contează cum te simţi.” Şi apoi Gavriil i-a adus lui Piatra Neagră. Aceasta era de culoare albă, precum pomul Thaghama. Adam a adus-o cu el din ceruri, însă păcatele oamenilor au înnegrit-o. Ismail a adus piatra după care plecase şi când s-a întors a găsit Piatra Neagră aproape de colţ. A zis: „Tată! Cine a adus-o?” El a răspuns: „A fost
adusă de cineva mai energic decât tine, cineva care niciodată nu oboseşte.” Şi au terminat construcţia în timp ce se rugau la Allah:

﴾ Şi când au ridicat, Avraam şi Ismail, temeliile Casei, [au zis ei]:
„Doamne, primeşte-o de la noi! Tu eşti Cel care Aude Totul [şi] Atoateştiutor!” ﴿ [Coran 2:127]
O perioadă îndelungată, Ka’aba a rămas aşa cum fusese construită de
către Avraam. Apoi a fost ridicată de către neamul Quraiş. Aceştia au micşorat construcţia pornind de la fundaţia lui Avraam spre partea de nord; şi aşa a rămas până în ziua de azi.

Cu acordul A’işei, s-a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Nu ştii că atunci când cei din neamul tău au ridicat Ka’aba, au micşorat-o pornind de la temelia lui Avraam?” Eu am spus: „Şi atunci de ce nu vă întoarceţi la temelia iniţială, turnată de Avraam?” Profetul a răspuns: „Dacă n-ar fi fost ataşamentul lor faţă de obiceiurile Kufr, aş fi schimbat-o.”

Într-o altă relatare, a zis: „Dacă neamul tău nu ar fi fost ataşat de
obiceiurile Jahiliia – sau Kufr – până mai recent, aş fi împărţit comoara Ka’abei întru Allah, aş fi micşorat uşa acesteia şi aş fi pus Piatra în interior.”

huda_alrahim
03-19-2007, 04:47 PM
Ibn Zubair a ridicat Casa în vremea când a fost cârmuitor, aşa cum
spusese Profetul. A fost ucis în anul 73 după Hegira, de către Hajjaj. Acesta din urmă i-a scris, referitor la acest lucru, califului Abdul-Malik bin Maruan. Aceştia credeau că Abdullah bin Zubair a înălţat-o după propria sa dorinţă. Din acest motiv a poruncit ca moscheea să fie demolată şi ridicată aşa cum fusese mai înainte.

Au demolat zidul din partea nordică, au înălţat un alt zid şi au fixat toţi
stâlpii în interiorul Ka’abei. Uşa dinspre partea de răsărit a fost mărită, iar cea dinspre apus a fost închisă, după cum se poate vedea şi în prezent. Cu toate acestea, atunci când califul a aflat că Ibn Zubair a ridicat-o aşa cum îi spusese A’işa, a regretat ceea ce făcuse. Mai târziu, în vremea califului Mahdi bin Mansur, el l-a sfătuit pe imamul Malik să o reclădească aşa cum o făcuse Abdullah bin Zubair. Imamul Malik a răspuns: „Mă tem că regii vor lua acest lucru ca pe o joacă.” De ori câte ori va veni un rege nou, poate va începe să o clădească după voia lui. Din acest motiv a rămas la fel din ziua aceea şi până în prezent.

http://img120.imageshack.us/img120/2775/dsc02455jc2.jpg (http://imageshack.us)

Ka'aba in 2007

http://img120.imageshack.us/img120/5010/dsc02497sl9.jpg (http://imageshack.us)

http://img120.imageshack.us/img120/7181/copyofdsc02309su7.jpg (http://imageshack.us)

munir
03-19-2007, 07:12 PM
As salam alaikum wa ramadulah wa barakatuku
Allah sa fie multumit de tine sora Huda
Foarte interesante informatiile .Te-as ruga (daca poti) sa le pigmentezi si cu ceva date privind anii cind s-au facut cele prezentate .
Mi-ar fi mult mai usor sa le plasez in timp eu necunoscind foarte bine istoria acestor constructii,aceasta mi-ar fi de mare ajutor .
In sha Allah sa ne poti da si mai multe informatii.Eu le astept si le citesc cu mare interes

huda_alrahim
03-20-2007, 01:37 AM
Assalamu alaikum!
InshaAllah am sa strang mai multe date. Dl Munir, daca sunteti interesat in detaliu despre construirea Mekkai, fratele Dan are o carte, care mie mi s-a parut foarte buna, pe care a cumparat-o chiar din Mekka, atunci cand am fost la hajj. InshaAllah am sa o imprumut si eu si am sa completez datele.
Allah sa fie multumit de noi toti, insha Allah!

munir
03-20-2007, 01:22 PM
Multumesc pentru informatie sora Huda .:give_rose: :smile06:
In sha Allah am sa il contactez pe fratele Dan.ptr.carte.