Ya- precede un nume nearticulat, in adresarea directa , atunci cand persoana este prezenta
Exemplu: ya bint!, ya Muhammad!, ya tabiyb!
ayyha ayyatuha- apare inaintea unui nume de genul masculin.
Madha taqra ayyha al ualad? Ce citesti, baiatule?
Ayyatuha- precede un nume de genul feminine sau un plural neuman.
Ila aiyn ayyatuha albint? incotro, femeie?

A, aya, hayya si aiyy- sunt utilizate in limba araba clasica.